Direct advies: 035-52 58 869

Home > Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van Hompes Telecommunications B.V.

 

 1. Algemeen;
 2. Aanbiedingen;
 3. Overeenkomsten;
 4. Prijzen;
 5. Levering en Risico;
 6. Transport;
 7. Overmacht;
 8. Aansprakelijkheid;
 9. Klachten;
 10. Eigendomsvoorbehoud;
 11. Intellectuele eigendommen;
 12. Betaling;
 13. Rente en kosten;
 14. Nietig;
 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting;

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen zijdens Hompes Telecommunications B.V. nader te noemen Hompes, en op alle met Hompes gesloten overeenkomsten. Door het plaatsen van een order c.q. het geven van een opdracht aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.2 Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Hompes een aanbieding vraagt of doet of met Hompes een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder zaken tevens diensten verstaan.
1.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Hompes kan steeds (nadere) eisen stellen aan de communicatie tussen partijen.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Hompes zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen tenzij anders is vermeld.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens waaronder prijslijsten, brochures en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk doch zijn slechts indicatief.

 

3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met Hompes komt tot stand door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijdens Hompes danwel doordat  Hompes met de uitvoering van een door de afnemer verstrekte opdracht is begonnen.
3.2 Uit een met Hompes gesloten overeenkomst vloeit voor Hompes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij zulks noodzakelijkerwijs uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, een inspanningsverbintenis voort.
3.3 Langs elektronische weg verzonden berichten worden geacht Hompes bereikt te hebben zodra Hompes van de inhoud daarvan kennis heeft genomen. Langs elektronische weg verstrekte opdrachten binden de afnemers zonder dat Hompes deze behoeft te bevestigen.
3.4 Aanvullingen op- en wijzigingen van aan of door Hompes verstrekte opdrachten binden Hompes slechts indien deze door Hompes schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Hompes is gerechtigd overeengekomen hoeveelheden met ten hoogste 10% te verhogen of te verlagen. De afnemer is verplicht om de afgeleverde hoeveelheid af te nemen en te betalen.

 

4. Prijzen

4.1 Tenzij anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege. Hompes is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen indien de kosten in verband met de vereenkomst na de totstandkoming daarvan tot de dag van de aflevering stijgen.
4.2 Eventuele montage- en installatiewerkzaamheden zijn steeds volledig voor rekening voor de afnemer en worden in regie aan de afnemer in rekening gebracht tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.3 Indien leveringen op locatie van de afnemer dienen plaats te vinden, stelt Hompes (in redelijkheid) de daaraan te stellen technische en veiligheidseisen (in de ruimste zin des woords) vast.
4.4 Ingeval met Hompes een overeenkomst is gesloten waaruit voor de afnemer een periodieke betalingsverplichting voortvloeit, is Hompes, telkens nadat drie maanden (voor het eerst na het aangaan van de overeenkomst) zijn verstreken, gerechtigd de alsdan geldende prijzen en tarieven aan te passen middels een schriftelijke mededeling daarvan aan de afnemer. De afnemer kan deze aanpassing -uitsluitend schriftelijk- afwijzen binnen 14 dagen na de kennisgeving, waardoor de overeenkomst eindigt per de datum waarop de nieuwe prijzen en tarieven zouden ingaan.

 

5. Levering en risico

5.1 Levering van bestellingen met een netto orderwaarde van minder dan € 500,-- geschiedt af magazijn (ex  warehouse conform Incoterms 2000). Bij dergelijke bestelling zal een toeslag voor administratie- en vervoerskosten in rekening worden gebracht. Aflevering van bestellingen met een netto orderwaarde van € 500,00 of meer geschiedt franco (delivery duty paid conform Incoterms 2000).
5.2 De leveringstermijn begint ten dage van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, gaat de leveringstermijn in op de dag van ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling.
5.3 Hompes is gerechtigd om af te leveren in gedeelten.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn opgegeven leveringstermijnen geen fatale termijnen. Verzuim aan de zijde van Hompes treedt eerst in nadat de afnemer Hompes schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een termijn van 14 dagen.
5.5 De afnemer is verplicht de leveringen van zaken zijdens Hompes af te nemen. Wanneer de zaken ná het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, zijn zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Nadat 4 weken na het einde van de leveringstermijn zijn verstreken, is Hompes bevoegd om de door de afnemer aangekochte zaken aan een derde te verkopen. Een mindere opbrengst en kosten vallend op die verkoop komen voor rekening van de afnemer onverminderd overige rechten van Hompes.
5.6 Vanaf de feitelijke overdracht van zaken door Hompes aan (een hulppersoon van) de afnemer is het risico daarvan voor de afnemer.
5.7 De afnemer is verplicht de levering van diensten tijdens de werktijden van Hompes af te nemen. Indien de afnemer Hompes daartoe niet in de gelegenheid stelt, is de afnemer zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Hompes in gebreke en dient hij het in dat verband door Hompes geleden tijdverlies, gebaseerd op de door Hompes in verband met de opdracht gemaakte tijdsplanning, conform het alsdan bij Hompes van kracht zijnde uurtarief van de betrokken medewerker(s) vermeerderd met een opslag van 50% aan Hompes te voldoen.

 

6. Transport

6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere schriftelijke aanwijzing door de afnemer is verstrekt en door Hompes is aanvaard, door Hompes bepaald. Indien de afnemer specifieke wensen heeft terzake van transport c.q. verzending wordt aan deze wensen pas voldaan indien de afnemer schriftelijk verklaard heeft de daarop vallende meerdere kosten te zullen dragen. Goederen reizen voor risico afnemer.

 

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van Hompes, haar toeleveranciers en hulppersonen liggende omstandigheden waardoor de nakoming van een overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is. Hompes heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die de overmacht opleveren, intreden nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
7.2 In geval van overmacht is Hompes niet aansprakelijk. Bij tijdelijke overmacht worden de plichten voor Hompes voortvloeiend uit de met haar gesloten overeenkomst, voor zover deze door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht waarvan sprake is in geval van een overmachtsituatie die langer dan 60 kalenderdagen duurt, kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst, voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, ontbinden zonder dat enige partij tot schadevergoeding gehouden is.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. De verplichtingen van Hompes als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of op basis van enige andere rechtsgrond zijn, ter keuze van Hompes, beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, het opnieuw leveren van de overeengekomen zaken en/of het opnieuw leveren van de geleverde zaken danwel tot het terugbetalen van de in verband met de gebrekkige prestatie van of namens de afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie  betreft. In geen geval zal Hompes aansprakelijk zijn voor eventuele door de afnemer geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, behoudens voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hompes tot vergoeding van dergelijke schade overgaat.
8.2 De aansprakelijkheid van Hompes is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat Hompes in verband met de gebrekkige prestatie van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
8.3 Hompes is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatig handelen van zijn personeel binnen of buiten een contractuele relatie met een afnemer of derden.
8.4 De afnemer vrijwaart Hompes voor aanspraken van derden terzake van tekortschieten van Hompes en onrechtmatig handelen van Hompes in relatie tot derden.
8.5 Hompes zal zich niet op de inhoud van de in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hompes.

 

9. Klachten

9.1 Afnemers dienen geleverde zaken en verpakkingen aanstonds op eventuele tekorten of zichtbare tekortkomingen te controleren, danwel controle uit te (doen) voeren na mededeling dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan. Bij tekort of tekortkoming dient de afnemer terstond doch in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de zaken of van de mededeling dat de zaken ter beschikking van de
afnemer staan op de factuur en vervoersdocumenten de betreffende klacht gemotiveerd te (doen) vermelden en binnen die termijn bij Hompes te melden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
9.2 Voor klachten voor bij aflevering niet zichtbare gebreken en andere tekortkomingen geldt een termijn van 1 maand na aflevering terwijl deze tekortkomingen bij Hompes moeten zijn gemeld binnen 2 dagen nadat het gebrek c.q. de tekortkoming is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. Ook deze klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Hompes te worden gemeld.
9.3 Indien de afnemer de geleverde zaken in gebruik neemt, worden deze geacht door hem onvoorwaardelijk te zijn aanvaard. Het door de afnemer aanbrengen van wijzigingen in door Hompes geleverde zaken, daaronder begrepen software doet iedere garantie en overige aansprakelijkheid van Hompes jegens de afnemer vervallen.
9.4 Na het verstrijken van de in voorgaande leden genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
9.5 Na melding van een tekortkoming als in dit artikel vermeld, dient de afnemer de betreffende zaken onder zich te houden of indien Hompes daarom verzoekt aan Hompes te retourneren. De zaken reizen voor risico van de afnemer, de kosten van het onderzoek inclusief transportkosten komen voor rekening van de afnemer tenzij een aan Hompes toerekenbare tekortkoming komt vast te staan.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Hompes behoudt zich het eigendom voor van alle aan de afnemer geleverde en nog af te leveren zaken totdat de prijs voor deze zaken en voordien geleverde zaken geheel is voldaan. Indien Hompes in het kader van een overeenkomst werkzaamheden voor de afnemer verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de afnemer de aan deze werkzaamheden verbonden kosten geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen van Hompes jegens de afnemer wegens het tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Hompes.
10.2 Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet of Hompes een goede grond heeft te vrezen dat de afnemer bij de nakoming van de verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequaat een zekerheid te stellen, tot het vergen waarvan Hompes steeds gerechtigd is, is Hompes gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de dagwaarde van de teruggenomen zaken. Terugneming laat onverlet de verdere rechten van Hompes in verband met tekortkoming van de afnemer.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom van bij de uitvoering van de overeenkomst ontstane producten die daarvoor vatbaar zijn, ligt bij Hompes. Binnen het kader van de overeenkomst en uitsluitend voorzover daartoe noodzakelijk verkrijgt de afnemer een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht daarop.
11.2 De afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen terbeschikkingstelling aan Hompes van apparatuur en materialen ter uitvoering van de overeenkomst. De afnemer vrijwaart Hompes tegen iedere bewering van een derde dat wel sprake is van een dergelijke inbreuk.
11.3 Het auteursrecht op deze voorwaarden berust bij Hompes.

 

12. Betaling

12.1 Betaling dient bij aflevering te geschieden danwel door overmaking op de door Hompes daarvoor aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de afnemer aan Hompes een machtiging tot incasso heeft verleend, zal incasso plaatsvinden 14 dagen na factuurdatum.
12.2 Hompes is te allen tijde gerechtigd alvorens enige prestatie jegens de afnemer te verrichten van de afnemer zekerheid te vergen voor de nakoming van diens verplichtingen. Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening bij de afnemer is uitgesloten.

 

13. Rente en kosten

13.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente door de afnemer aan Hompes verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan.
13.2 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de afnemer conform het zogenaamde rapport Voorwerk II, c.q. een daarop gevolgde regeling. Voor zover Hompes in een gerechtelijke procedure tegen de afnemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is de afnemer verplicht aan Hompes te vergoeden de kosten die Hompes aan zijn daartoe ingeschakelde raadsman verschuldigd is met verrekening van de door de rechter vastgestelde geliquideerde kosten.

 

14. Nietig

14. Indien enige bepaling of onderdeel daarvan in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, betreft die nietigheid c.q. vernietigbaarheid uitsluitend de betreffende bepaling of onderdeel daarvan en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing, het Weens koopverdrag is uitgesloten. De rechtbank Amsterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen Hompes en afnemers.